Navigácia

ŠKD

ŠKD - Školský Klub Detí

ŠKD pri ZŠ - Karpatská 8063/11, Žilina nie je iba pokračovaním školského vzdelávania, ale rôznymi formami a metódami sa snažíme:

 • Poskytnúť deťom priestor pre aktivitu, oddych a relaxáciu
 • Vytvoriť podmienky na  utvrdzovanie učiva
 • Podporovať vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi
 • Pomáhať deťom realizovať sa v záujmových činnostiach a podporovať ich tvorivosť a nadanie

 

Do ŠKD v tomto školskom roku bolo zapísaných 377 žiakov 1. - 4. ročníka.          

V súlade s VZN Mesta Žilina č. 12/2012 a č.5/2014, výška príspevku rodiča na čiastočnú úhradu nákladov je 10,-€/ mesiac,  a za každé ďalšie dieťa z jednej rodiny uhradí zákonný zástupca 50%  (t.j. 4.-€).

Klub je rozdelený na oddelenia :

 • 9 oddelení so zameraním na spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú a telovýchovnú činnosť. Zúčastňuje sa na projektoch školy, realizuje výstavy prác detí, podieľa sa na výzdobe školy a úprave terás
 • 5 oddelení  so zameraním na športovú gymnastiku, športový fitness a tanec s akrobaciou. Zúčastňuje sa na súťažiach v rámci Slovenského pohára, M-SR a tiež medzinárodných súťaží  

 

Pre  rekreačnú činnosť využívame okolie školy, trávnaté plochy a terasy pri triedach

Sme tu pre Vás v čase:

ráno:  6,30 – 7,40 hod.         popoludní:  11, 40 - 17,00 hod.

Vedúca vychovávateľka: Katarína Vranová

Vychovávateľky vo všeobecných oddeleniach :

     Mgr. Natália Játyová, Katarína Mališová, Mgr. Daša Matejková, Soňa Maťusová, Mgr. Andrea
Micháliková, Miroslava Šoltészová, Ľubica Tkáčiková, Tomáš Truban, Katarína Vranová.

Vychovávateľky  v pohybových oddeleniach:

 

Dagmar Grolmusová, Zuzana Julényová, Michaela Mahútová, Iveta Mazanová, Dobroslava Lehotská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  Karpatská 8063/11
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky