Navigácia

Vnútorný poriadok ŠKD

 

       ŠKOLSKÝ  PORIADOK  ŠKD

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ (ŠKD)

1.  ŠPECIFICKÉ OKRUHY PREVÁDZKY ŠKD

 • ŠKD je určený žiakom ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina a prednostne žiakom  1. – 4. ročníka
 • Prevádzka ŠKD je rozdelená na ranný klub detí od 6. 30 do 7. 40 hod. a denný klub detí od 11,40 do 17,00 hod.
 • Vychovávateľka vedie evidenciu detí navštevujúcich ranný klub detí a po skončení ranného klubu odvádza vychovávateľka deti do tried. Po skončení vyučovania učiteľ odvádza deti k vychovávateľke
 • Vychovávateľka zodpovedá za BOZ detí
 • Vylúčenie dieťaťa zo ŠKD je podmienené nedisciplinovanosťou a opakovaným porušovaním školského poriadku ŠKD
 • ŠKD so všeobecným zameraním využíva priestory 1., 2. ročníkov, chodby, telocvične, terasy, školský dvor
 • Pohybové oddelenia ŠKD zamerané na gymnastiku využívajú gymnastické telocvične

 

2.  PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

 • sú informovaní o výchovno – vzdelávacích aktivitách ŠKD
 • podmienkou prihlásenia do ŠKD je zápisný lístok, prihláška a informačný súhlas vypísaný a podpísaný zákonným zástupcom
 • podmienkou odhlásenia je odhlasovací lístok, podpísaný zákonným zástupcom
 • umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokové
 • odchod detí zo ŠKD je realizovaný cez terasu príslušného oddelenia, kde vychovávateľka deti odovzdá zákonným zástupcom, prípadne idú samé, ako je uvedené v zápisnom lístku

 

  3. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA DETÍ V ŠKD

    A.) PRÁVA DETÍ

 • deti v ŠKD majú právo na zrozumiteľné oboznámenie sa s činnosťou
 • majú právo dať akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
 • majú právo vyjadriť svoj názor
 • majú právo na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov a pedagogických pracovníkov
 • majú právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno – vzdelávacom procese

  

         B.) POVINNOSTI DETÍ:

 • deti v ŠKD majú povinnosť dodržiavať školský poriadok ŠKD
 • šetrne zaobchádzať s majetkom ŠKD
 • chrániť vlastné zdravie, zdravie iných
 • dbať o čistotu a poriadok v ŠKD
 • ihneď oznámiť príslušnej vychovávateľke každý, aj drobný úraz ako zdravotný problém
 • dodržiavať pravidlá bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti v ŠKD a ich rodičov. Zmeny a doplnky školského poriadku ŠKD vydáva riaditeľ školy a vedúca vychovávateľka  po prerokovaní v  pedagogickej rade. 

 

V Žiline, 4. 9. 2017

                                                                                                             

               

Kontakt

 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
  010 08 Žilina
 • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

  Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria