Navigácia

Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským (od 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 12
prvý cudzí jazyk 14
druhý cudzí jazyk 12
Človek a príroda
fyzika 5
chémia 5
biológia 6
Človek a spoločnosť
dejepis 6
geografia 4
občianska náuka 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 12
informatika 3
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 8
Ostatné
školský vzdelávací program 30


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2018

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    Karpatská 8063/11
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

Mapa

Fotogaléria

Novinky