Navigácia

    Vedenie školy:

                      riaditeľka školy:             Mgr. Eva SMOLKOVÁ

 

                         zástupkyňa riad. školy:   Mgr. Viera HOLIŠOVÁ

                         zástupkyňa riad. školy:   Ing. Mária GAŽOVÁ

                         zástupkyňa riad. školy:   Ing. Zuzana KASÁKOVÁ

     Administratíva: Ľubica ROLÍKOVÁ

                                                       Anna  HRICOVÁ

      Poradenstvo:

                                 - výchovná poradkyňa:        Mgr. Zuzana KOMÁRKOVÁ

                                 - špeciálna pedagogička:      Mgr. Veronika URBANÍKOVÁ

                                 - školská psychologička:      Mgr. Jana VOJTKOVÁ

                                 - sociálna pedagogička:        Mgr. Lucia KÁČEROVÁ

             Koordinátori:

                                    - koordinátor protidrogových prevencií:       Mgr. Viera HOLIŠOVÁ

                                    - koordinátor pre informačné technológie:    Ing. Mária GAŽOVÁ

                                    - koordinátor projektu "Zelená škola":         RNDr. Zuzana BEŇADIKOVÁ

                                    - koordinátor pre čitateľskú gramotnosť na I. stupni: Mgr. Iveta LUKÁČOVÁ

                                   - koordinátor pre čitateľskú gramotnosť na II. stupni: Mgr. Marianna ŽIKAVSKÁ

                                    - koordinátor pre finančnú gramotnosť na I. stupni:  Mgr. Mária ČAPKOVIČOVÁ

                                    - koordinátor pre finančnú gramotnosť na II. stupni: Mgr. Ivana DIBDÁKOVÁ

     Predmetové komisie a metodické združenia:

                                - slovenský jazyk a literatúra:            Mgr. Adriana MARUNOVÁ

                                - matematika, fyzika, informatika:    Mgr. Viera KUBICOVÁ

                                - biológia, chémia, technika.:             RNDr. Zuzana BEŇADIKOVÁ

                                - geografia, dejepis, etická vých.:       Mgr. Zuzana ZUZÍKOVÁ

                                - telesná výchova:                                PaedDr. Elena CISARIKOVÁ

                                - cudzie jazyky:                                     Mgr.  Andrea LABÁKOVÁ

                                - výtvarná vých., hudobná vých.:       Mgr. Petra MAJCHEROVÁ

                                - 1. - 4. roč.:                                           Mgr. Martina VILÍMKOVÁ

                                - ŠKD:                                                    Katarína VRÁNOVÁ

                                - MZ odborných zamestnancov           Mgr. Veronika URBANÍKOVÁ PhD. 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria