Navigácia

Priestory školy

Prenájom priestorov

 

Škola môže dať do nájmu nehnuteľný a hnuteľný majetok za týchto podmienok :

 

Druh majetku

Doba nájmu

Účel prenájmu

Cena za nájom

Prevádzkové náklady

Telocvičňa

 

podľa rozhodnutia riad. školy

športové a kultúrne

účely

4,00€/hod.

(60 min.)

7,50€/hodina prenájmu

Telocvičňa – gymnastická hala

 

podľa rozhodnutia riad. školy

športové a kultúrne

účely

 

 

Vestibul

 

podľa rozh. rozhodnutia riad. školy

podnikateľské účely

5,00€/hod.

5,00€/hodina

Učebňa

výpočtovej techniky

podľa rozhodnutia riad. školy

kurzy

2,50€ /hod.

3,50€/hodina

Učebňa štandardná

podľa rozhodnutia riad. školy

záujmová činnosť a

vzdel. aktivity

1,00€/hod.

2,50€/hodina

Športový areál

podľa rozhodnutia riad. školy

športové a kultúrne

účely

2,50€/hod.

2,50€/hodina

 

1) Riaditeľ školy rozhodne o dobe nájmu tak, aby nebolo obmedzené využitie priestoru na vyučovanie, mimoškolskú činnosť.

2)  Iný spôsob využitia môže povoliť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa.

3)  Zamestnanci školy môžu využívať telocvičňu zdarma.

4) Škola dáva do bezplatného užívania telocvičňu v súlade s Uznesením č. 74/2015 zo 4.  zasadnutia MZ o bezodplatnom poskytovaní výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom.

5) Podmienky využívania telocvične podľa bodu 4/ dohodne riaditeľ školy so zodpovednými  zástupcami zmienených organizácií.

6) Finančné prostriedky získané z prenájmu majetku mesta zúčtuje škola prostredníctvom  príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.

7) Riaditeľ školy môže dohodnúť osobitné podmienky na prenájom priestorov, ak je to v prospech zriaďovateľa a školy, komunitná spolupráca.

8)  Platnosť dokumentu od 01.07.2016

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria