Navigácia

 

Čo je primárna prevencia?

Primárna prevencia je aktivita, ktorej cieľom je odradiť od prvého užívania drogy alebo aspoň oddialiť čo najďalej prvý kontakt s ňou.

Špecifická primárna prevencia je o programoch zameraných špecificky na konkrétnu formu sociálno-patologického správania. V prípade drog sa teda snaží nájsť spôsob, ako predísť užívaniu drog.

Aké sú naše ciele primárnej prevencie?

1. Naučiť žiakov zvládať náročné a životné situácie v období ich dospievania. Ponúknuť čo najviac spôsobov ako plnohodnotne žiť a prežívať spokojnosť v živote.

2. Podať základné objektívne informácie o druhoch drog, ich účinkoch, pôvode, rozšírení, vzniku závislosti, dopade závislosti vrátane širších spoločenských súvislostí.

3. Predstaviť žiakom stratégie a taktiky ako sa v spoločnosti ohrozenej drogou možno vyhnúť užívaniu. Ide o konkrétny nácvik správania.

 Na čo kladieme dôraz?

1. Program je primeraný veku
Žiaci sa v tomto veku zväčša ešte neorientujú v tejto problematike, preto sme pre nich pripravili základné informácie. Čím nižší je vek dieťaťa, tým je prevencia menej špecifická a väčšmi sa orientuje na všeobecnú ochranu zdravia, preto aktivity zamerané na budovanie zdravej osobnosti.

2. Program je interaktívny a je zameraný na menšiu skupinu
Interaktívny program je účinnejší v menšej skupine než vo veľkej. Ideálne sú triedne kolektívy, kde sa deti už poznajú a vedia spolupracovať. Každú triedu sme pre náš program rozdelili na dve 10-12 členné skupiny.

4. Program zahŕňa získavanie dôležitých sociálnych zručností
Ide napr. o nácvik odmietania návykových látok, schopnosť odolávať manipulácii, tlaku, rozvoj komunikačných a asertívnych zručností, zvyšovanie sebavedomia, zvládanie úzkosti a stresu, riešenie konfliktov.

5. Program je prispôsobený miestnym špecifikám
Do úvahy treba brať miestne pomery, témy prispôsobiť realite, aby napr. nedošlo k poskytnutiu návodu na užívanie drogy, ktorá v regióne predtým nebola.

6. Program zahŕňa legálne aj nelegálne návykové látky
Legálne drogy, teda alkohol a tabak, sú u nás najviac zneužívané a pomerne ľahko dostupné už v mladom veku. Sú rizikom na zneužívanie mladistvými, zároveň sú to u nás vstupné drogy k nelegálnym drogám.

7. Program je sústavný a dlhodobý
Efektivita programu narastá, ak je dlhodobý, systematický a intenzívny, preto žiaci absolvujú viacero stretnutí. Okrem toho sa tento rok žiaci pod vedením školskej psychologičky venujú na samostatných hodinách tréningu sociálno-psychologických zručností.

8. Program je prezentovaný kvalifikovane a dôveryhodne
Dôležitý je aj spôsob prezentácie a ľudia, ktorí program vedú. Okrem už uvedených realizátorov plánujeme zapojiť do programu, čo najviac odborníkov z tejto oblasti.

9. Program je komplexný a využíva viacero stratégií
Plánujeme, aby náš program pôsobil nielen na žiakov a učiteľov, ale aj rodičov detí, čím viac oblastí zasiahne, tým bude kvalitnejší.

                     Zodpovedný realizátor:

                       školský psychológ  Mgr. Zuzana Kovalíčková

 

 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria