Navigácia

Motto:

Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.                                                                                                                                                                     J. Á. Komenský

Filozofia školy:

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.  Je našou snahou rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť ich k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Deti a žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

Vízia školy:

Za najvyššiu hodnotu školy považujeme humánnosť školy – orientáciu výchovno-vzdelávacieho systému tak, aby čo najviac vychádzal v ústrety odlišným potrebám, záujmom a schopnostiam  našich žiakov. Zameranie sa na maximálny rozvoj každého jednotlivca a na maximálne využitie jeho potenciálu so špecifickým zameraním na:

Vzdelanie– vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzájomná úcta– vytvoriť rovnaké príležitosti pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka. Bez ohľadu na vek, rasu, chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.

Integrácia – chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby.

Podpora rodiny– prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole a tak posilniť vzájomné vzťahy.

Špecifiká školy

►   jazyková oblasť – rozvoj jazykových kompetencií v rodnom jazyku, ponuka cudzích jazykov Aj, Nj

►   informatívna oblasť – práca s PC a využitie IKT na vyučovacích hodinách

►   rozvoj talentovaných žiakov v príprave na rôzne súťaže a olympiády a tak dať možnosť sebarealizácii a rozvoju  vlastných schopností      

►   pomoc žiakom s výchovno-vyučovacími problémami

►   pestovať u žiakov zdravý životný štýl, dôsledne realizovať protidrogové opatrenia a predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby -  násilie,   kriminalita, šikanovanie, záškoláctvo, prostredníctvom rozvoja zdravotnej, telesnej výchovy bojovať proti civilizačným chorobám

►   pokračovať v rozvoji mimoškolských aktivít vytváraním vhodných podmienok  pre záujmovú činnosť, vytváraním príležitostí pre športové a kultúrne podujatia

     

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria