Navigácia

Kronika školy

Od histórie po súčasnosť

 

              „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom“

 

                                                                               J. A. KOMENSKÝ

 

 

  

Základná škola na Karpatskej ulici  začala písať svoju históriu 3.septembra 1984. V tom čase bola jednou z piatich základných škôl na sídlisku Vlčince.

Pod vedením vynikajúceho tria v zložení: Vladimír Stráňai – riaditeľ, Magdaléna Fojtíková  a Mária Labudová – zástupkyne riaditeľa školy si škola začala budovať povesť školy s vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vo svojej vyše 20-ročnej histórii vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, niektorí z nich sa vracajú k nám ako naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov.

 Niekoľko zaujímavosti a medzníkov našej školy vybratých z kroniky školy:

Mimoriadna udalosť – nedeľa 21. apríla 1985: „O 17,30 hodine neznámi páchatelia založili oheň v priestore prechodu do nedobudovaného pavilónu školy, kde bol uložený nový nábytok. Vďaka veľkému úsiliu zamestnancov školy a žiakov 5. a 6. ročníka bola škola dňa 22. apríla vo večerných hodinách vyčistená tak, že dňa 23. apríla sa < font="">

mohlo začať vyučovať.“

Družobná činnosť: „Dňa 4. decembra 1984

sme uzavreli družobnú zmluvu s národným podnikom Chemicelulóza. 18. marca 1984 sme uzavreli družobnú zmluvu so Základnou školou na Kollárovej ulici v Havířove.

Výstavba školy: „K 1. 9. 1986 bol odovzdaný do užívania 4- triedny pavilón a k 30. 11. 1986

telocvičňa.“

Mimoriadna udalosť: „Dňa 21. 7. 1989

náhle zomrel náš pán riaditeľ Vladimír Stráňai. Česť jeho pamiatke.“

Začiatok školského roka 1989/90:

„Na slávnosti pri príležitosti otvorenia nového školského roka sa prítomným prihovoril nový riaditeľ školy - Ján Viktorín.“

Návšteva japonskej delegácie: „Dňa 22. októbra 1990

navštívili školu japonskí učitelia a zástupcovia ministerstva z oblasti Tottori – ken Pref. Prezreli si priestory školy a zúčastnili sa priamej práce s deťmi v triede I. A. Škole venovali výtvarné práce japonských žiakov.“

Záujmová činnosť žiakov:

„V školskom roku škola vykonávala i funkciu Strediska voľného času detí. Obsadená bola nová funkcia – pedagóg voľného času, ktorú vykonávala p.Bernadetta Kettnerová. V záujmových útvaroch pracovalo 469 žiakov, t.j. 46,9 %. Medzi najúspešnejšie krúžky patril krúžok výpočtovej techniky.“

Začiatok školského roka 1991/92: „Školský rok sa slávnostne začal dňa 2. septembra 1991.

 Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy Emília Wiesengangerová.“

Návšteva ministra školstva SR – p. Ľubomíra Haracha: „ Dňa 3. júna 1994 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo priateľské stretnutie ministra školstva pána  Haracha so zástupcami žilinských základných škôl.“

 

Škola podporujúca zdravie: „ Obdržali sme certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, od 1. februára 1995.

 

Ľahkoatletická liga. „ Dňa 1. 6. 1994, 

pri príležitosti osláv MDD sa na našej škole uskutočnil 1. ročník ľahkoatletickej ligy o Pohár riaditeľky školy. Víťazom sa stala VII. C trieda.“

Zdravý životný štýl: „V dňoch 29. – 31. 5. 1994

sme zorganizovali pre žiakov 8. a 9. ročníka aktivity, besedy a prednášky na tému drogovej závislosti, kriminality mládeže, sexuálnej výchovy a zdravej výživy.“

Vyrovnávacia trieda:

„ V školskom roku 1997/98 sme v spolupráci s PPP zriadili na škole vyrovnávaciu triedu pre žiakov s poruchami správania. Triedu VII.C navštevuje 13 chlapcov, triednou učiteľkou je p. Daniela Kákošová.“

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy:

„V školskom roku 1998/99 sme zriadili v spolupráci s Klubom plaveckých športov Nereus 5.športovú triedu so zameraním na športové plávanie.“

Gymnastika v ŠKD:

„Pre veľký záujem detí o športové aktivity zriadili sme v školskom roku 2000/01 v ŠKD oddelenie športovej gymnastiky. Vychovávateľkou a zároveň trénerkou je p. Eva Horkavá. Na škole sa postupne začína budovať stredisko gymnastiky.“

Výuka anglického jazyka:

„ Anglický jazyk sme začali vyučovať od 1. ročníka – šk. rok 2002/03.“

Krst knihy „Čarovný príbeh“: „Žiaci III.A triedy pod vedením p. uč. Necpalovej napísali zaujímavú knihu. Jej krst sa uskutočnil 12. januára 2003 za účasti zástupkyne firmy Coca – cola.“

 

Špeciálna pedagogička:

„ Od školského roka 2002/03 pracuje na škole špeciálna pedagogička – p. Veronika Urbaníková. Venuje sa žiakom s poruchami učenia.“

20. výročie školy: „ 8. júna 2004  sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia školy. V programe sa vystriedalo 250 detí. Okrem spevu a tanca zazneli i anglický a francúzsky jazyk, videli sme japonské tanečné umenie, čarodejnú školu, módnu prehliadku, fitnes, gymnastiku a to všetko v nádherných kostýmoch, s perfektnou hudboua výborným sprievodným slovom. 

Záver akadémie bol taký majestátny, že nejednému divákovi i účinkujúcemu tiekli slzy od dojatia./ Úryvok z listu od mamičky našej žiačky/.“

Stretnutie s premiérom v sídle vlády SR:

„ Pre 40 žiakov a 5 pedagogických zamestnancov bol MDD – 2006 nezabudnuteľným zážitkom. Ako športová škola sme dostali pozvanie od predsedu vlády – M. Dzurindu stráviť tento deň na nádvorí sídla vlády SR a zmerať si sily s ďalšími športovými školami. Zážitok bolo to intenzívnejší, že naša škola získala v týchto športových súbojoch 1. miesto. Okrem nádherných zážitkov a spomienok sme si priniesli aj florbalovú výstroj pre jedno družstvo.“

4,85 GAME OVER – preventívny program proti civilizačným chorobám: „Tento nádherný projekt, ktorý trval počas dvoch školských rokov mal veľkolepé ukončenie. Boli to športové súťaže, ktoré prebehli medzi sídliskovými školami na Vlčincoch dňa

14. júna 2006.

Ak ste si prečítali tieto krátke výňatky z našej kroniky, určite ste pochopili, že naša škola si naďalej udržiava povesť kvalitnej školy.

Preto Vás pozývame na ďalšie stránky, kde sa o nás dozviete viac.


 

Kontakt

  • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
    010 08 Žilina
  • +421 415253987 Zubná ambulancia: 041 5651138

    Zodpovedná osoba za OÚ: Ing. Mária Gažová

Mapa

Fotogaléria